Monday, September 26, 2011

ఆత్మ కధ


      శీర్షిక పేరు చూడగానే ఇదేదో నా ఆత్మ కధ అనుకుంటున్నారేమో? ఆదేం లేదండీ. ఇది మన అందరిలో ఉన్న ఆత్మ గురించే. మనలో చాలా మందికి మన వేద శాస్త్రాలు మొదలైనవి పాత వాళ్ళు చెప్పిన సోదిలా  అనిపించవచ్చు.  అందుకు చాలానే కారణాలు ఉన్నాయి. నాకు తెలిసి అన్నిట్లో ముఖ్య కారణం వాటిపై మనకి సరి ఐన అవగాహన లేక పోవటమే అనిపిస్తుంది. సంస్కృతం ఉన్న ఆ శ్లోకాలని అర్థం చేసుకోవటానికి మనకు సంస్కృతంలో పరిపూర్ణ ఙ్ఞానం కావాలి. ఈ సంగతి వదిలి ఈ వ్యాసం అస్సలు విషయానికి వద్దాము. 

         మనకి పెద్దలు చెప్పినది, చదివినది బట్టి ఆత్మ గురించి కొద్దో గొప్పో తెలుసు. ఐతే అందులో మనకి పరిపూర్ణ ఙ్ఞానం లేదు. నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ పొందు పరుస్తున్న.       


    అస్సలు ఆత్మ అంటె ఏమిటి? ఆత్మ గుణం ఏమిటి? మనము ఎలా తెలుసుకోగలము అనే విషయాలని మన పూర్వులు ఉపనిషత్తులలో కూలంకుషం గా చర్చించారు. 
అవినాశి తు తద్విద్ధి యేన సర్వ మిదం తతం
వినాశ మవ్యయస్యాస్య న కశ్చి త్క ర్తు మర్హతి.
         "శరీరము నందంటను వ్యాపించి ఉన్న ఆత్మ నాశనము లేనిది. వినాశము లేని ఆత్మను చంప గలిగిన వాడెవ్వడునూ లేడు" (భగవద్గీత- సాంఖ్యా యోగం -17 ).
         ఆత్మ మనుస్యుని శరీరం అంతట వ్యాపించి ఉంటుంది అని, ఈ ఆత్మ వలనే మనలో చైతన్యము ఉంది అనే విషయము భగవద్గీతలో స్పష్టంగా చెప్పబడి ఉంది. ఐతే ఈ ఆత్మ ని మనము చూడగలమా? చూడలేకపోతే ఉంది అని ఎలా నిర్ధారించ గలమూ? అస్సలు ఆత్మ ఎక్కడ ఉంది? 
         ఆత్మ మన కంటికి కనిపించనంత సూక్షం రూపంలో ఉంటుంది. దాని పరిమాణం గురించి శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తులో (5,9) ఈ విధం గా చెప్ప బడింది. 
బాలాగ్ర శత భాగస్య శతధా కల్పితస్య చ
భాగో జీవ స్స విఙ్ఞేయః స చానంత్యాయ కల్పతే
         "వెంట్రుక యొక్క చివరిభాగమును నూరు తునకలుగా చేసి అందులో ఒక్కొక్క తునుకను మరల నూరు భాగములుగా చేసినచో అందులోని ఒక్కొక్క తునుక ఎంత పరిమాణముగల్గి ఉండునో అంతటి పరిమాణము గలది ఆత్మ." 


         ఇదే విషయం భాగవతం లో ఈ విధం గా చెప్పబడింది. 
కేశాగ్ర శతభాగస్య శతాంశస్సదృశాత్మకః
జీవః సూక్ష్మ స్వరూపో అయం సంఖ్యాతీతో హి చిత్కణః
         "ఆత్మ కణములు అసంఖ్యాకములు. అవి కేశాగ్రముయొక్క శతాంశ భాగ పరిమాణము గల్గి యున్నవి" 

         ఇంత సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్న ఆత్మని మనము సామాన్యమైన కళ్ళతో చూడలేము కదా. మాండూకోపనిషత్తులో ఏమన్నారో చూద్దాం. ఏషోఆణురాత్మా చేతసా వేదితవ్యో యస్మిన్ ప్రాణాః పంచధా సంవివేశ ప్రణైశ్చిత్తం సర్వనోతం ప్రజానాం యస్మిన్ విశుధ్ధే విభవత్యేష ఆత్మా
         

 ""ఆత్మ పరమాణు మాత్రమైనది. దానిని భుధితోనే తెలుసుకోదగును. ఈ పరమాణు ప్రమాణమైన ఆత్మ పంచవిధ వాయువులతో (ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, ఉదాన, సమాన) ప్రవహితమై ప్రాణుల హృదయముల నుండి తన ప్రభావమును శరీర మంతటను వ్యాపింప చేయు చుండును. ఈ పంచవిధములైన భౌతిక వాయువులు కల్మషమును వదిలినప్పుడు ఆత్మ పునీతమై తన దివ్య ప్రభావమును ప్రకటించును" 

         దీనిని బట్టి మనకు తెలిసింది ఏమిటి అంటే ఆత్మ మన హృదయం లో ఉంటుంది అని. హృదయంలో ఆత్మ స్థానం మంత్రపుష్పంలో చక్కగ వివరించారు. 

         ఈ వివరణ ప్రకారం మనహృదయము నందు అతి సూక్ష్మమైన రంధ్రమొకటి కలదు. ఆ రంధ్రమునందలి మధ్య భాగమున అనంతమగు జ్వాలలతో కూడిన ఒక అగ్ని కలదు. ఈ మహా అగ్ని మధ్యమునందు మరొక విషిష్టగ్ని కలదు. ఈ విషిస్టాగ్ని యందే దేవుడు నివసించుచున్నాడు. 

         బహుశా ఇదే ఆత్మ స్థానం అయ్యి ఉండవచ్చు. భగవద్గీతలో చెప్పిన విధం గా ఆత్మకు జనన మరణాములు లేవు. ఎప్పటికీకి మార్పు చెందదు. శాశ్వితమైనది. ఇది ఒక శరీరము వదిలి ఇంకొక శరిరమును ఆశ్రయించునే కానీ శరీరముతో పాటు నాశనము కాదు. ఈ ఆత్మను ఏ ఆయుధములు ఖడింపలేవు. అగ్ని దహించలేదు. నీరు తడి చేయలేదు. గాలి శుష్కింప చేయలేదు. 


  ఇవన్ని చదువుతుంటె నాకు భౌతిక శాస్త్రంలో చదువుకున్న విషయాలు గుర్తుకు వస్తున్నాయి. మనము పరమాణువు గురించి వాని అంతర్గత విషయాలను గురించి చదువుకున్నవే. పరమాణు భౌతికశాస్త్ర (Atomic Physics) ప్రకారం ఎలక్ట్రానులు ప్రోటానులు కలిగిన పరమాణువును ఇంకా విభజించితే చవరికి మిగిలేది శక్తి (energy) మాత్రమే . మనము కొంచము నిశితం గా గమనిస్తే ఆత్మ అనే మన వైదిక సిద్ధాంతము పరమాణు సిద్ధాంతముకి చాలా పోలికలే కనిపిస్తాయి. 


         ఇది నా ఆలోచన మాత్రమే. మీరూ ఆలోచించండి మరి. 

1 comment:

dhaathri said...

interesting presentation....love j